فارسی میکس

درباره ما

چرا کار ترجمه خود را به “فارسی میکس” بسپاریم

تعداد زبان هایی که تیم مترجمین فارسی میکس پوشش می ‎دهد، فقط در حد ادعا نیست. ظرفیت و توانمندی ارائه خدمات ترجمه در زبان‎ های اعلام شده، بصورت کامل در تیم مترجمین فارسی میکس وجود دارد. به عکس سایر سایت ‎ها، تیم ترجمه ما هرگز ادعا نمی کند که خدمات ترجمه برای کلیه زبان‎ های دنیا را ارائه می‎دهد.چنانچه موسسه ترجمه ‎ای چنین ادعایی را مطرح کرد، کافیست بدانید که چند هزار زبان مختلف در کره زمین وجود دارد و امکان پوشش حتی کسری از همه این زبان‎ها برای هیچ سایت، موسسه یا گروه مترجمین وجود ندارد. از این رو،ما تعداد مشخصی از زبان های دنیا را در سبد پلانات خود گنجانده‎ ایم اما از کیفیت کار ترجمه تیم مترجمین خود مطمئن هستیم.